Mohimi i Përgjithshëm

VooTours bën të gjitha përpjekjet për të siguruar që çdo informacion ose tarifë e shfaqur në këtë faqe në internet është e saktë në datën e lëshimit. Ndryshimet në kushtet ose rrethanat e tregut mund të ndodhin pas datës së lëshimit, gjë që mund të bëjë që informacioni i shfaqur në këtë faqe në internet të mos jetë më i saktë ose të mos pasqyrojë më pozicionin aktual. Me anë të kësaj VooTours shprehimisht heq dorë nga çdo përfaqësim, garanci ose ndërmarrje në lidhje me saktësinë, plotësinë, cilësinë ose përshtatshmërinë e çdo përmbajtje të kësaj faqe në internet. Të gjitha ofertat, çmimet dhe kushtet e shitjes mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

VooTours nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje nëse, për çfarëdo arsye, karta e debitit / kreditit, adresa e faturimit dhe / ose numri i verifikimit të kartës së kreditit nuk mund të verifikohet në kohën e duhur, as nuk jemi përgjegjës për ndonjë ndryshim në normat apo ndonjë pagesë tjetër që mund të ndodhin gjatë procesit të verifikimit ose faturimit.

VooTours nuk do të jetë përgjegjës për të paguar ndonjë kompensim nëse ne (kompania) ose ju jeni të detyruar të anuloni ose në ndonjë mënyrë të ndryshoni rezervimin tuaj si rezultat i situatave jashtë kontrollit tonë të cilat ne, as furnizuesit tanë, nuk mund të parashikojnë apo shmangin, të gjithë kujdesin e duhur. Për shembull, lufta ose kërcënimi i luftës, grindjet civile, mosmarrëveshjet industriale, fatkeqësitë natyrore ose aktiviteti terrorist.

VooTours LLC, në ofrimin e shërbimeve të ndryshme të udhëtimit vepron vetëm në kapacitetin e saj si agjent i furnizuesve të udhëtimit. VooTours LLC nuk garanton ose siguron që shërbimet do të ofrohen nga ndonjë furnizues, as VooTours LLC nuk mund të garantojë ose të sigurojë që shërbimet e urdhëruara nëpërmjet saj nuk do të ndryshohen ose modifikohen nga një furnizues. VooTours LLC nuk do të jetë përgjegjëse për ndonjë ndryshim, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndryshimet në çmimin, orarin, pajisjet, strehimin ose detyrat e ulëseve për çdo shërbim që ndodh pas pagesës për këtë shërbim. VooTours LLC nuk pranon të gjitha përgjegjësitë për gabime ose paragjykime në rezerva, çmime apo informacione të tjera që nuk janë nën kontrollin e saj.

Lidhje me faqet e palës së tretë

Kjo Uebfaqe mund të përmbajë lidhje me Uebfaqe që operohen nga palë të ndryshme nga Omeir.com. Lidhje të tilla sigurohen vetëm për lehtësinë tuaj. Omeir.com nuk kontrollon faqe të tilla në internet dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e tyre. Përfshirja e lidhjeve të Omeir.com në uebfaqe të tilla nuk nënkupton ndonjë miratim të materialit në uebfaqe të tilla ose ndonjë asociim me operatorët e tyre. Omeir.com nuk është përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i marrëdhënieve nga ana juaj me ndonjë faqe interneti të palës së tretë ose operator të një faqe interneti të tillë. Qasja në çdo sit tjetër në internet të lidhur me sitin është në rrezik të vetë përdoruesit.

Asnjë përdorim i paligjshëm ose i ndaluar

Si kusht për përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti, ju garantoni Omeir.com që ju nuk do ta përdorni këtë faqe interneti për ndonjë qëllim që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto terma, kushte dhe njoftime.

Ju jeni ndaluar në mënyrë specifike nga përdorimi i kësaj faqeje për sa vijon:

Veprimet që imponojnë një ngarkesë të paarsyeshme të madhe në infrastrukturën e faqes në internet, duke përfshirë por jo të kufizuar në 'SPAM' ose teknika të tjera të tilla të postave elektronike të padëshiruara. Vendosni, postoni, postoni me email ose përndryshe transmetoni informacione që nuk keni të drejtë t'i transmetoni në bazë të ndonjë ligji ose marrëdhënie kontraktuale. Vrojtimi i çdo ligji të zbatueshëm vendor, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo rregullore që ka fuqi ligjore.